Wij verzorgen niet alleen opleidingen en trainingen, maar leveren ook diverse andere diensten.


Ontruimingsplannen

Wij kunnen voor u een ontruimingsplan maken dat voldoet aan alle eisen om goedkeuring van de Preventie Afdeling van de brandweer in uw regio te verkrijgen. Een goedgekeurd ontruimingsplan is vaak een vereiste om voor een gebruiksvergunning in aanmerking te komen.


Bedrijfsnoodplannen

Het bedrijfsnoodplan is een instrument met als doel om de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken door een goede voorbereiding. Het bedrijfsnoodplan is in feite de basis van uw calamiteitenbestrijding en geeft concreet aan hoe er gehandeld moet worden bij noodsituaties die voor uw organisatie /bedrijf relevant zijn. De bedrijfsnoodplannen behoren te voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en worden afgestemd met de lokale brandweer.

Om te zorgen dat belangrijke taken bij een calamiteit ook daadwerkelijk goed worden uitgevoerd verdient het aanbeveling verschillende relevante scenario's uit te werken en te oefenen. Afhankelijk van de aard van het bedrijf zullen de specifieke gevaren in het bedrijfsnoodplan worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld ongevallen, brand, overstroming en computerstoring.

In het bedrijfsnoodplan zijn onder andere vastgelegd de bedrijfshulpverleningsorganisatie, diverse scenario's voor bestrijding, het ontruimingsplan en de benodigde plattegronden.

Om vaardigheden te trainen en om in noodsituaties alert te kunnen reageren, is het noodzakelijk dat regelmatig scenario's worden geoefend.

Moet elk bedrijf over bedrijfsnoodplan beschikken?

Hoe gaat VSK te werk bij het maken van uw bedrijfsnoodplan?

Allereerst zal VSK uw bedrijf middels een quickscan, inzage moeten verkrijgen in de processen, de risico's, bouwtechnische aspecten, (opgeleide en getrainde) personeelsaantallen e.d.

Op basis van de bedrijfsgegevens kan worden ingeschat hoeveel tijd nodig zal zijn voor het uitwerken van de verschillende onderdelen:


Advies en consulting op het gebied van brandveiligheid

Wij kunnen u adviseren over en assisteren bij de invulling van uw BHV organisatie, ten aanzien van de brandveiligheid in uw bedrijf. Het uiteindelijk resultaat is een goede BHV organisatie die, zowel qua kwantiteit als kwaliteit, de eisen van de arbeidsinspectie ruimschoots kan doorstaan.


Begeleiding bij het verkrijgen van goedkeuring voor de plannen

Bedrijfsnoodplannen en Ontruimingsplannen dienen voorzien te zijn van een goedkeuring van de brandweer (vaak geëist in de gebruiksvergunning).

VSK kan deze plannen overeenkomstig de wensen ( indien uitvoerbaar), van uw lokale brandweer maken cq leveren.


BHV-oefeningen (van eenvoudig tot uitgebreid)

Wij kunnen voor u realistische BHV oefeningen ensceneren. Van een eenvoudige ontruimingsoefening tot meer uitgebreide multidisciplinaire oefeningen. Hierbij verzorgen wij de planning, de begeleiding bij de uitvoering en de evaluatie.


Up-to-date houden van uw BHV-organisatie en –plannen

Personeels leden in het bezit van een BHV diploma/Certificaat dienen op tijd herhalingscursussen te volgen anders zal de geldigheid vervallen, vaak vergeten bedrijven hieraan gevolg te geven. Resultaat daarvan kan zijn;

VSK kan dit voor u bewaken middels meerjarige contracten (VSK hanteert meestal driejarige overeenkomsten), die voor u als opdrachtgever aantrekkelijke kortingen kunnen opleveren.